Informacja w zakresie ochrony danych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki Głównej (dalej zwaną Biblioteką Główną UMW) jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej  „Administratorem”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można  kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl.
 3. Dane zgromadzone w systemie biblioteczno-informacyjnym są przetwarzane wyłącznie w celu korzystania z zasobów bibliotecznych, w szczególności w związku z działaniami ewidencyjnymi oraz związanymi z procesem zakładania i obsługi konta bibliotecznego. Obszarem przetwarzania danych w zbiorze użytkowników zasobów bibliotecznych jest Biblioteka Główna UMW.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych zgromadzonych w systemie biblioteczno-informacyjnym stanowią przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 574), Statut Administratora oraz regulamin Biblioteki Głównej UMW.
 5. Podanie danych osobowych zawartych w deklaracji jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z zasobów Biblioteki Głównej UMW.
 6. Administrator nie udostępnia danych osobowych użytkowników żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych użytkowników w imieniu Administratora (np. hostingodawcy).
 8. Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO użytkownikowi zasobów bibliotecznych, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych.
 9. Zgromadzone dane osobowe użytkowników nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Dane będą przetwarzane przez Bibliotekę Główną UMW w okresie korzystania przez użytkownika z zasobów bibliotecznych, a następnie przez okres wymagany na podstawie przepisów prawa oraz aktów wewnętrznych Administratora, w tym w szczególności dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora.
 11. W związku z faktem przetwarzania przez Bibliotekę Główną UMW danych osobowych, zgromadzonych w trakcie korzystania przez użytkowników z Biblioteki, w celu realizacji działalności Biblioteki, informujemy, że w przypadku braku deklaracji rezygnacji z korzystania z Biblioteki i nie korzystania z jej usług (brak zaległości na koncie), dane osobowe będą archiwizowane maksymalnie przez okres 5 lat od ostatniej czynności na koncie czytelnika. Po tym czasie konto użytkownika zostanie trwale usunięte.
 12. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.