Rada bibliteczna

W skład rady bibliotecznej wchodzą:

1)     po jednym przedstawicielu z każdego wydziału, powołanym przez rektora spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora,

2)     dyrektor biblioteki uczelnianej,

3)     zastępca dyrektora biblioteki uczelnianej,

4)     jeden przedstawiciel kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych biblioteki uczelnianej wyłoniony w ramach wyborów,

5)     jeden przedstawiciel studentów delegowany przez samorząd studencki,

6)     jeden przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich delegowany przez samorząd doktorantów.

Trwają wybory do rady bibliotecznej na kadencję 2012-2016.