Ewaluacja 2017-2021

W 2022 roku MNiSW przeprowadzi po raz pierwszy ewaluację jakości działalności naukowej wg nowych zasad ustalonych w przepisach Ustawy 2.0 1, 2 i związanych z nią rozporządzeniach. Obejmie ona okres 2017–2021. Ewaluacja przeprowadzana będzie w obrębie dyscyplin w ramach uczelni.

W ocenie działalności naukowej będą brane pod uwagę afiliowane do podmiotu osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanej dyscyplinie.

Ze względu na założenie, że to jakość publikacji, a nie ich liczba świadczy o poziomie badań naukowych, wprowadzony zostanie limit ocenianych osiągnięć – liczba publikacji pracownika ograniczona do maksymalnie 4 slotów (sumy udziałów  jednostkowych pracownika w publikacjach). Publikacje powinny mieć związek z badaniami prowadzonymi w dyscyplinie zadeklarowanej w złożonym oświadczeniu o reprezentowanej dyscyplinie.

W ewaluacji oceniane będą:

– artykuły naukowe,

– monografie naukowe, redakcje naukowe monografii i autorstwo rozdziałów w monografiach.

Zgodnie z rozporządzeniem3, 4:

Artykuł naukowy – recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej:

1) przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;

2) opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

Monografia naukowa – recenzowana publikacja książkowa:

1) przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;

2) opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Monografią naukową jest również:

1) recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:

a) na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,

b) na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim.

2) edycja naukowa tekstów źródłowych.

Ocenie podlegają publikacje naukowe wydane w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa.

Podstawowym narzędziem ustalania punktacji są ministerialne wykazy:

Publikacjom naukowym spoza wykazu przyznaje się dużo niższą, zryczałtowaną punktację:

– artykuł, redakcja lub rozdział w monografii – 5 punktów;

– autorstwo monografii – 20 punktów.

 

Punktacja publikacji 2017–2018

W związku z tym, że ewaluacja obejmie również okres, w którym obowiązywały inne akty prawne regulujące kwestię oceny działalności naukowej, przyjęto również przepisy przejściowe:

 

Każdy pracownik ma wpływ na kategorię uzyskaną przez Uczelnię w określonej dyscyplinie.

W celu przyczynienia się do uzyskania jak najlepszej oceny każdy pracownik naukowy może jeszcze zadbać o swój wkład poprzez:  

Więcej o ewaluacji


1 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
4 Rozporządzenie MNiSW z dnia z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Dz.U. 2020 poz. 1352